Kao i svake godine od osnivanja, SOKO INŽINJERING d.o.o je uzeo učešće u organizaciji, kao i prezentaciji dostignuća firme u istraživanju i razvoju na polju klimatizacije i rashlade na 42. kongresu KGH, održanog u periodu 30.11. – 02.12.2011. godine u Beogradu. Pored tri rada prezentovanih od strane SOKO INŽINJERING-a, treba istaći i rad koji je prezentovala kompanija Johnson Controls, za koju je SOKO INŽINJERING ovlašćeni distributer.


ELIMINACIJA FREONA I RAZVOJ RASHLADNIH SISTEMA SA CO2
 HFC AND HCFC ELIMINATION AND DEVELOPMENT OF CO2 REFRIGERATION SYSTEM
Željka Vuković, Milena Pištalo, Bojan Mavrak,
Soko Inžinjering, Beograd, Srbija

Uglavnom dobre termodinamičke osobine sintetički dobijenih rashladnih fluida potisnute su u drugi plan zbog štetnog uticaja na životnu sredinu.U protekloj deceniji izvršena su brojna istraživanja, urađene su probne instalacije sa prirodnim rashladnim fluidima, a vodeći svetski proizvođači komponenata za rashladne sisteme počeli su sa serijskom proizvodnjom komponenata za sisteme sa CO2, koji je bio izbačen iz upotrebe.

U ovom radu prikazana je mogućnost modifikovane primene CO2 kao rashladnog fluida, kojom se eliminišu njegove osobine zbog kojih je potisnut iz upotrebe. Primenom kaskadnih rashladnih sistema u potpunosti se eliminišu mane ugljen dioksida koje su dovele do njegovog izbacivanja. Kombinacijom ugljen dioksida u donjoj kaskadi i nekog drugog rashladnog fluida u gornjoj kaskadi proces sa ugljen dioksidom uvek je u podkritičnom području, a radni pritisci tek nešto veći od pritisaka sa kojima se srećemo u sistemima sa direktnom ekspanzijom freona.


KASKADNI SISTEM R134A / CO2 – PRAKTIČNA ISKUSTVA
CASCADE SYSTEM R134A / CO2 – PRACTICAL EXPERIENCES
Milena Pištalo, Željka Vuković, Bojan Mavrak,
Soko Inžinjering, Beograd, Srbija

U današnjem društvu, poseban akcenat je dat zaštiti životne sredine – emisiji freona u atmosferu.

SOKO INŽINJERING d.o.o. je razvio prototip dvokaskadnog rashladnog sistema projektovanog za primenu u supermarketima, a koji u sistemu koristi rashladne fluide: freon R134a i ugljen dioksid 99% čistoće (R744).

Sistem je projektovan kao kombinacija potopljenog isparivača i isparivača sa direktnom ekspanzijom.

Princip rada:
Dva različita rashladna sredstva u jednom sistemu se ukrštaju u kaskadnom razmenjivaču izolovano jedno od drugog. Kaskadni razmenjivač je isparivač gornje kaskade, a kondenzator donje kaskade. R134a je u gornjoj kaskadi, a CO2 (R744) u donjoj kaskadi. Gornja kaskada radi da bi obezbedila kondenzaciju za CO2 (R744) u donjoj kaskadi.


ENERGETSKI EFIKASNA REGULACIJA SVEŽEG VAZDUHA U SISTEMIMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
ENERGY EFFICIENT OUTDOOR AIR CONTROL IN VENTILATION AND AIR CONDITIONING
Dejana Soldo, Soko Inžinjering, Beograd, Srbija

Priprema svežeg vazduha može predstavljati značajan deo ukupnih troškova nekog objekta. Ukupna količina svežeg vazduha dovedena u objekat treba da zadovolji:

  • ventilacione zahteve – potrebnu količinu svežeg vazduha po osobi
  • ekonomičan režim rada – sveži vazduh se koristi za slobodno hlađenje

Ključni element u regulaciji količine svežeg vazduha čini granični uslov, koji određuje da li je svež vazduh pogodan za hlađenje.
Upravo taj granični uslov je tema ovog rada.


INDUSTRIJSKE TOPLOTNE PUMPE KOJE SE KORISTE ZA OPTIMIZACIJU KARAKTERISTIKA I ODRŽIVOSTI MODERNOG DRUŠTVA
INDUSTRIAL HEAT PUMPS USED FOR OPTIMIZING PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY OF MODERN SOCIETY
Alexander Cohr Pachai, Technology Management, Johnson Controls, Denmark

U modernom društvu se sve više vodi računao potrošnji energije i to iz nekoliko razloga. Cena energije sve brže raste, a loše upravljanje energijom nije dobro za poslovanje, budući da se previše novca troši da bi se postiglo ono na šta se energija troši. Loše upravljanje energijom je loše za društvo, ali i za životnu sredinu, zbog emisije različitih gasova uključujući CO2. Emisija je povezena sa proizvodnjom potrebne energije i drugih supstanci, u zavisnosti od vrsta fosilnog goriva koje se koristi.Takođe, sve se više pažnje usmerava na emisiju drugih gasova osim CO2.

Jedan od održivih načina kojim se omogućava budućnost sa malom emisijom ugljenika jeste šira upotreba toplotnih pumpi, naročito onih u kojima se koriste takozvani prirodni rashladni fluidi. Industijska toplotna pumpa koja koristi amonijak obezbeđuje toplotu visoke temperature i visoku efikasnost. ukoliko zgrada treba da poseduje sertifikat BREEAM, dodatni poeni se dobijaju za korišćenje sistema koji rade sa takozvanim prirodnih rashaldnim fluidima.