Soko inžinjering je za potrebe preduzeća MESSER TEHNOGAS AD Beograd izradio amonijačne rashladne instalacije čiji je zadatak da hladi uređaje u instalaciji za prečišćavanje CO2 na temperaturnom režimu tMP = -2°C (MP režim) i tLP = -32°C (LP režim).

  • Investitor: MESSER TEHNOGAS AD Beograd
  • Lokacija: Beograd / Melenci, Srbija
  • Godina: 2021-2023